Ngày đăng 29/01/2021 | 12:00 AM

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Lượt xem: 2343  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 26/1/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, mã số RD 67-18, do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) thực hiện. Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, chủ trì cuộc họp.

Ngày 26/1/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, mã số RD 67-18, do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) thực hiện. Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, chủ trì cuộc họp.


 

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

 

Về tính cấp thiết của đề tài, Ths. Nguyễn Thị Thu Nhàn cho biết: thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước như: cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ra khỏi danh mục đầu tư ngoài ngành, ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, tái cơ cấu bộ máy tổ chức doanh nghiệp. Những biện pháp này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt động quản trị doanh nghiệp nói riêng. Để các doanh nghiệp trong ngành xây dựng có thể mở rộng, tiến tới chiếm lĩnh thị trường xây dựng trong nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, năng lực quản trị của các doanh nghiệp cần phải tốt. Vấn đề đặt ra là năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng như thế nào so với yêu cầu hội nhập quốc tế và mục tiêu phát triển của ngành Xây dựng? Làm thế nào để nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng, đáp ứng yêu cầu hội nhập? Việc nghiên cứu lời giải cho những vấn đề nêu trên sẽ góp phần cung cấp các luận cứ khoa học - thực tiễn về năng lực quản trị của những người đứng đầu doanh nghiệp xây dựng, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ này và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” là cần thiết, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn.

Báo cáo tổng kết đề tài gồm 3 chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận về năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị của cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp xây dựng. Chương 2 đề cập đến thực trạng năng lực quản trị của cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp xây dựng. Trong chương 3, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp xây dựng.

Để hoàn thiện đề tài, bên cạnh việc sử dụng dữ liệu thứ cấp, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp điều tra khảo sát, phỏng vấn và trắc nghiệm chuyên gia, qua đó chuyển tải các nội dung nghiên cứu của đề tài. Cụ thể, nhóm đã nghiên cứu, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về năng lực quản trị của cán bộ quản lý các doanh nghiệp xây dựng; xác định các yếu tố ảnh hưởng trong điều kiện hội nhập quốc tế, từ đó đánh giá thực trạng năng lực quản trị của đội ngũ này; phân tích các tồn tại, nguyên nhân, và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng.

Nhận xét về kết quả thực hiện đề tài, hai ủy viên phản biện là TS. Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và TS. Nguyễn Phạm Quang Tú - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cùng các ủy viên Hội đồng đánh giá: đề tài có những đóng góp quan trọng về cơ sở lý thuyết trong quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự cũng như đóng góp về mặt thực tiễn đối với doanh nghiệp xây dựng, cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý xây dựng của AMC. Nhiều giải pháp đề xuất nhìn chung hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn đối tượng áp dụng các giải pháp (cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp, bản thân các cán bộ quản lý). Các doanh nghiệp ngành Xây dựng hết sức đa dạng về sở hữu, lĩnh vực kinh doanh, quy mô, do đó nhóm tác giả cần giới hạn phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ trong các doanh nghiệp xây lắp của ngành xây dựng, như nhiệm vụ đã nêu. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý cho nhóm tác giả nên bố cục lại cấu trúc của báo cáo đề tài và điều chỉnh tên một số chương.

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến nhận xét của Hội đồng và đánh giá cao công sức của nhóm tác giả trong công tác thu thập số liệu và nghiên cứu vấn đề. Kết quả nghiên cứu là một tài liệu tham khảo tốt cho định hướng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp xây lắp đáp ứng yêu cầu hội nhập một cách khoa học và bám sát thực tiễn.  

Đề tài đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu, với kết quả xếp loại Khá.

moc.gov.vn
Lượt xem: 2343  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207