Thông báo khác

HỘI THẢO TẬP HUẤN GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ BVMT...TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ XÂY DỰNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Số:4942/BXD-VP

V/v mời tham gia Hội thảo tập huấn giới thiệu, phổ biến các văn bản QPPL về BVMT có liên quan ngành Xây dựng năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:  

-        Ủy ban nhân dân/Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Vĩnh Long;

-       Các Viện, Trường trực thuộc Bộ;

-        Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Công ty quản lý cấp thoát nước; Công ty vệ sinh môi trường đô thị, quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật đô thị các tỉnh, thành phố;

-        Các Tổng Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành                    Xây dựng;

-        Các Hiệp hội, Hội nghề nghiệp và đơn vị liên quan.

 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành, nhằm triển khai thực hiện việc tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022 cho các đối tượng liên quan là các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương, các ban quản lý công trình dân dụng, công ty quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật; Các tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo "Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022", cụ thể như sau:

- Thời gian: Thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2022

- Địa điểm: Khách sạn Lotus Central, số 102-104-106 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.  Hồ Chí Minh.

- Nội dung: (1) Giới thiệu Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (2) Giới thiệu Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (3) Giới thiệu nội dung, quy trình về cấp phép môi trường và báo cáo ĐTM cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng; (4) Giới thiệu Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2022 hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân/Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cử người tham gia tập huấn và gửi công văn mời các cơ quan quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ vệ sinh môi trường, cấp thoát nước; Tổng công ty, doanh nghiệp sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thảo tập huấn nêu trên. Văn bản cử người tham gia Hội thảo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 22/11/2022./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/cáo);

- Vụ KHCN&MT (để t/hiện);

- Học viện AMC (để t/hiện);

- Lưu: VT, KHCN, L.(300).

 

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Vinh

 

------------------------------------------------------------------

Thông tin cần thiết liên hệ: (1) Ông Cao Nam Thanh, Phòng Quản lý khoa học – Học viện   Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; ĐT: 0936373731; Email: phongqlkh.amc@gmail.com, hoặc  (2) Ông Đinh Chính Lợi, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng; ĐTCQ: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200; Email: dinhchinhloi@moc.gov.vn.PHỤ LỤC: CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẬP HUẤN

 Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022

(Kèm theo Công văn số:           /BXD-VP ngày        tháng 11 năm 2022 của Bộ Xây dựng)

 

Thời gian

Nội dung

Người thuyết trình

8h00 - 8h15

Đón tiếp đại biểu

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

8h15 - 8h30

Khai mạc

Lãnh đạo Vụ KHCN&MT

8h30 - 9h45

Giới thiệu các nội dung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến ngành Xây dựng

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường

9h45 - 10h00

Nghỉ giải lao

 

10h00 - 10h45

Giới thiệu các nội dung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến ngành Xây dựng

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường

10h45-11h30

Giới thiệu nội dung, quy trình về cấp phép môi trường và báo cáo ĐTM cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

 

13h30 - 14h45

Giới thiệu Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

Đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

14h45 - 16h00

Hỏi đáp, trao đổi

Các đại biểu

16h00 - 16h30

Kết luận, kết thúc hội thảo

Lãnh đạo Vụ KHCN&MT

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TẬP HUẤN NĂM 2022

 “Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022”

(Kèm theo Công văn số:          /BXD-VP ngày        tháng 11 năm 2022 của Bộ Xây dựng)

 

1. Tên cơ quan/đơn vị: .....................................................................................................................................................

 

2. Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................................

 

3. Điện thoại liên hệ, Fax: .............................................................................................................................................

 

4. Danh sách cán bộ tham gia Hội thảo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Xin vui lòng fax bản đăng ký này qua số fax 024.3.9762153 hoặc đăng ký qua địa chỉ email: phongqlkh.amc@gmail.com; CC: dinhchinhloi@moc.gov.vn.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:

- Ông Cao Nam Thanh, Phòng Quản lý khoa học – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; ĐT: 0936373731;

- Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0983140200.

Lưu ý: Đại biểu các tỉnh tham dự Hội thảo tập huấn tự lo kinh phí đi lại, ăn ở, lưu trú. Các chi phí khác về tài liệu, nước uống,... phục vụ cho Hội thảo do Ban Tổ chức hội thảo chi trả.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207