TB MỞ LỚP TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 - THEO KHUNG ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ CỦA CỘNG ĐỒNG CHUNG CHÂU ÂU

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Số: 94/TB-HVCBXD

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 THÔNG BÁO

Mở lớp Tiếng Anh trình độ B1

(Theo khung đánh giá ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu)

Học tại: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

(Học trong/ ngoài giờ hành chính)

Khai giảng: Dự kiến cuối tháng 11/2020


           Kính gửi:    Thủ trưởng các đơn vị

         

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm …, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở lớp Tiếng Anh trình độ B1 (Theo khung đánh giá ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khoá học:

Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.

2. Thời gian học:

Khoá học thực hiện trong 30 buổi, học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần (có thể linh hoạt về thời gian).

3. Giảng viên:

Giảng viên của Học viện: Tham gia giảng dạy là các giảng viên có phương pháp giảng dạy hiện đại và lôi cuốn, nhiều người từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Học viện, cấp Bộ. Trong khóa học có sự tham gia của giáo viên nước ngoài để tăng khả năng giao tiếp và sự tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài của học viên.

4. Tài liệu: Giáo trình mới nhất theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR).

5. Đối tượng học viên:

- Cán bộ Bộ Xây dựng, cán bộ công tác tại các Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn, Doanh nghiệp và các cá nhân (đã có kiến thức Tiếng Anh trình độ A2 - tương đương trình độ B trước đây) có nhu cầu.

6. Kinh phí:    

- Kinh phí khóa học là 3.000.000 đồng/người (Ba triệu đồng chẵn).

- Số lượng học viên: tối đa 20 người/lớp

- Học viên tự túc tiền ăn, ở, đi lại trong quá trình học tập.

7. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ tham dự tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

8. Địa điểm học: Học tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, ĐT: 024.33120725;         

Website: www.amc.edu.vn.

Email: vuthanhhuong1968@gmail.com

Thời gian nhận danh sách đến hết ngày 25/11/2020.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, QLĐT, V.ĐT&HTQT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

TS.Phạm Văn Bộ

 

 

Mẫu đăng ký lớp Tiếng Anh trình độ B1

Đơn vị: .....................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................

Số điện thoại: .........................................................................................

Đăng ký các cán bộ có tên dưới đây tham gia lớp học

 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Số di động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207