ĐỀ ÁN 1600: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

(AMC) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ trì: AMC - Năm: 2019 - Liên kết: Các khóa học | Văn bản liên quan | Tin tức liên quan

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 


QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ)


CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (Đề án 1600)

(Thời gian học: 03 ngày)

 

TT

Nội dung

Số

tiết

1

Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn hình thành và phát triển

- Tổng quan chung

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn hình thành và phát triển

- Cơ chế đặc thù trong quản lý và triển khai thực hiện đầu tư đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

- Quản lý dự án khi cấp xã không phải chủ đầu tư

 

 

 

4

2

Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn tiền thi công

- Giải phóng mặt bằng và giấy phép xây dựng

- Công tác khảo sát, thiết kế xây dựng

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 

4

3

Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn thi công xây dựng công trình

- Yêu cầu chung

- Quản lý dự án trong giai đoạn thi công

10

4

Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn kết thúc đầu tư

- Nghiệm thu bàn giao công trình

- Quyết toán vốn đầu tư

- Bảo hành công trình xây dựng

- Quản lý khai thác, bảo hành công trình trên địa bàn xã

4

5

Kiểm tra trắc nghiệm

2

 

Tổng số tiết

24


---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng (quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn) cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (Đề án 1600)

(Thời gian học: 03 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

 

1

Tổng quan về quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn

- Sơ lược về hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông thôn

- Các văn bản liên quan đến quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn

2

 

 

2

Quản lý cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề

- Quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn

- Quản lý vận hành công trình thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư nông thôn tập trung

- Quản lý xử lý nước thải làng nghề

6

 

 

 

3

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề

- Khái quát về chất thải rắn

- Tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn ở Việt Nam

- Hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải rắn ở khu vực nông thôn

- Hoạt động quản lýchất thải rắn ở khu vực nông thôn

- Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn ở khu vực nông thôn

4

 

 

 

 

4

Quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ)

- Khái quát về đất nghĩa trang, nghĩa địa

- Những phong tục, tập quán về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa

- Trách nhiệm quản lý của các cấp

- Thực trạng quản lý, sử dụng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa

- Tác động của việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa đến các mặt của đời sống xã hội

- Một số giải pháp quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa

      4

 

5

Quản lý cảnh quan, hạ tầng giao thông và chiếu sáng nông thôn

- Quản lý cảnh quan nông thôn

- Quản lý cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn

- Quản lý chiếu sáng nông thôn

6

 

Kiểm tra trắc nghiệm

2

 

Tổng số tiết

24


--------------------------------------------------------------- 


CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý trật tự xây dựng cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (Đề án 1600)

Thời gian học: 03 ngày

 

TT

Nội dung

Số tiết

 

 

 

1

Kỹ năng thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã

- Thực trạng công tác thanh tra, kiển tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã

- Một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã

- Kỹ năng tiến hành thanh tra, kiểm tra

- Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

8

 

 

 

2

Kỹ năng  giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng trên địa bàn xã

- Khiếu nại, tố cáo là quyền Hiến định của con người

- Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng của Chủ tịch UBND cấp xã

- Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã

- Kỹ năng tiếp công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

8

 

 

3

Kỹ năng quản lý trật tự xây dựng

- Thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng

- Xác định các yêu cầu và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng

- Xác định nội dung công tác quản lý trật tự xây dựng

- Quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng

- Quy trình xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng

6

 

Kiểm tra trắc nghiệm

2

 

Tổng số tiết

24


--------------------------------------------------------------- 


CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng chuyên sâu công tác lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư (Đề án 1600)

(Thời gian học: 03 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

 

1

Nhật ký thi công xây dựng công trình

- Quy định lập sổ nhật ký và nhật ký công trình

- Nội dung ghi chép các thông tin

- Hướng dẫn cách ghi chép và quản lý nhật ký công trình

- Nhật ký công trình theo thông lệ quốc tế

4

 

2

Công tác hoàn công và hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

- Bản vẽ hoàn công

- Đo hoàn công, vẽ hoàn công và thiết lập bản vẽ hoàn công

- Hồ sơ hoàn thành công trình

4

 

 

3

Công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng

- Khái quát về công trình xây dựng , quản lý chất lượng và công tác nghiệm thu

-  Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng

- Nghiệm thu thiết kế xây dựng

- Nghiệm thu trong thi công xây dựng công trình

8

 

 

 

 

 

 

4

Công tác thanh quyết toán công trình xây dựng

- Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

+  Nguyên tắc thanh toán vốn đầu tư

+ Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư

+  Kiếm soát thanh toán vốn đầu tư

+ Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể trong thanh toán vốn đầu tư.

- Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

+ Khái niệm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

+ Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

+ Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

+ Thời hạn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

+ Trách nhiệm trong quyết toán vốn đầu tự dự án hoàn thành

8

5

Kiểm tra trắc nghiệm

 

 

Tổng số tiết

24


--------------------------------------------------------------- 


CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng chuyên sâu công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng

do UBND xã làm chủ đầu tư (Đề án 1600)

(Thời gian học: 03 ngày)

TT

Nội dung

Số tiết

 

 

 

 

 

 

1

Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

- Hệ thống văn bản pháp lý về đấu thầu hiện hành;

- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

- Các đối tượng áp dụng;

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

-  Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;

- Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

- Chi phí trong lựa chọn nhà thầu;

- Phương pháp đánh giá trong lựa chọn nhà thầu;

- Gói thầu quy mô nhỏ;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu;

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Các phương thức lựa chọn nhà thầu;

- Bảo đảm dự thầu;

- Hủy thầu;

- Tình huống.

4

 

 

2

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu ;

- Biểu mẫu áp dụng 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Quy trình lựa chọn nhà thầu

- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu xây lắp;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh (thông thường và rút gọn) trong đấu thầu;

- Quy trình chỉ định thầu (thông thường và rút gọn)trong đấu thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếptrong đấu thầu;

- Quy trình tự thực hiện trong đấu thầu;

- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu (theo Luật Đấu thầu và nghị định 161/2016/NĐ-CP) ;

- Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

- Biểu mẫu áp dụng ;

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Lựa chọn nhà thầu qua mạng

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

- Lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT;

- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam ;

- Biểu mẫu áp dụng ;

4

 

 

 

 

 

5

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

- Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Nội dung công việc thực hiện, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng.

- Đảm bảo thực hiện hợp đồng, giá hợp đồng, tạm ứng hợp đồng xây dựng.

- Thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng.

- Điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

- Tạm dừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng.

- Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.

-  Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.

8

 

 

6

Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu 

2

 

Kiểm tra trắc nghiệm

 

 

Tổng số tiết

24


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207