ĐỀ ÁN 1961: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp

(AMC) ĐỀ ÁN 1961: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp
Chủ trì: AMC - Năm: 2016 - Liên kết: Các khóa học | Văn bản liên quan | Tin tức liên quan

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------


ĐỀ ÁN:

“ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO,

 CHUYÊN MÔN ĐÔ THỊ CÁC CẤP ”

(Ban hành kèm theo Quyết định 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010

của Thủ tướng Chính phủ)

 

CHƯƠNG TRÌNH 1

ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUY HOẠCH NGUỒN KẾ CẬN CHỨC DANH NÀY 

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Đô thị hóa và định hướng phát triển đô thị quốc gia

1.1 Tổng quan về phát triển đô thị Việt nam

1.2. Lựa chọn trao đổi một số chủ đề trong các chủ đề sau:

- Trao đổi một số quy định mới trong lĩnh vực Quản lý quy hoạch – kiến trúc và trật tự xây dựng đô thị

- Trao đổi một số quy định mới trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư XD

- Trao đổi một số quy định mới trong lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, ứng phó BĐKH

- Trao đổi một số quy định mới trong lĩnh vực quản lý Nhà ở và Thị trường Bất động sản

- Trao đổi một số nội dung khác theo yêu cầu cập nhật các định hướng chính sách pháp luật ngành xây dựng  theo  đề xuất của các địa phương

6

2

Thực hiện quản lý xây dựng và phát triển đô thị

2.1. Kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc định hướng chính sách, đề xuất mục tiêu, ý tưởng và ra quyết định về phát triển đô thị

2.2. Lựa chọn trao đổi một số chủ đề trong các chủ đề sau

- Trao đổi giải pháp nâng cấp hệ thống đô thị bền vững trên địa bàn cấp tỉnh.

- Trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch kiến trúc và trật tự xây dựng đô thị

- Trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng.

- Trao đổi giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH trên địa bàn đô thị.

- Trao đổi giải pháp quản lý phát triển bền vững nhà ở và thị trường BĐS.

- Trao đổi một số nội dung khác tuỳ theo thực tế của từng địa phương và theo từng giai đoạn

2.3. Những vấn đề về vốn, chính sách và giải pháp về vốn cho xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn Tỉnh

10

 

                                        Tổng số

16


---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH 2

ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH VÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUY HOẠCH NGUỒN KẾ CẬN CHỨC DANH NÀY

(Thời gian học: 05 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Đô thị hoá và định hướng phát triển đô thị quốc gia

- Khái quát một số vấn đề  đô thị hoá của Việt Nam và định hướng, chính sách phát triển đô thị.

- Trao đổi các vấn đề về xây dựng chương trình nâng cấp đô thị

- Trao đổi tổng hợp các kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị trong và ngoài nước

4

2

Quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố, thị xã

- Tổng quan chung về quản lý quy hoạch đô thị

- Trao đổi thảo luận các vấn đề nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền lãnh đạo thành phố, thị xã theo phân cấp.

- Trao đổi giải quyết một số vấn đề thực tiễn về quản lý thực hiện quy hoạch đô thị được duyệt ở địa phương

4

3

Quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, thị xã thuộc tỉnh

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho thành phố, thị xã trong hiện tại và tương lai

- Trao đổi một số giải pháp tổ chức thực hiện quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuât và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, thị xã.

4

4

Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản trên địa bàn thành phố, thị xã thuộc tỉnh

 - Nhận diện những vấn đề không gian, kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản trên địa bàn thành phố, thị xã thuộc tỉnh

- Trao đổi một số giải pháp tổ chức thực hiện quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản trên địa bàn thành phố, thị xã.  

4

5

Quản lý đất đai nhà ở và Thị trường Bất động sản

- Khái quát một số định hướng chính sách về phát triển nhà ở và Thị trường Bất động sản

- Trao đổi thảo luận một số vấn đề về thực trạng và giải pháp phát triển Nhà ở và Thị trường Bất động sản trên địa bàn Thành phố, thị xã

4

6

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng

-  Quản lý trật tự xây dựng đô thị

4

7

Quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Tác động của biến đổi khí hậu đối với xây dựng và phát triển đô thị 

-  Kinh nghiệm Quản lý phát triển đô thị ứng phó BĐKH trong và ngoài nước.

- Trao đổi thảo luận giải pháp giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị của thành phố, thị xã  

4

8

 Cạnh tranh đô thị và đầu tư phát triển đô thị

- Khái quát chung vê cạnh tranh đô thị và đầu tư phát triển đô thị

-  Trao đổi thảo luận về giải pháp nâng cao sức cạnh tranh đô thị và đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, thị xã

4

9

Trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

8

 

Tổng số

40


 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH 3

ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI  CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG; UBND HUYỆN TRỰC THUỘC TỈNH VÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUY HOẠCH NGUỒN KẾ CẬN CHỨC DANH NÀY

(Thời gian học: 05 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về phát triển đô thị

- Khái quát một số vấn đề  đô thị hoá của Việt Nam và định hướng, chính sách phát triển đô thị.

- Trao đổi tổng hợp các kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị trong và ngoài nước

4

2

Quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị - nông thôn

- Tổng quan chung về quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị - nông thôn

- Nhận diện những vấn đề không gian, kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản trên địa bàn cấp Huyện

- Trao đổi thảo luận các vấn đề nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch – kiến trúc đô thị - nông thôn theo phân cấp.

- Trao đổi giải quyết một số vấn đề thực tiễn về quản lý quy hoạch kiến trúc  đô thị - nông thôn được duyệt ở địa phương        

4

3

Quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp Huyện

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đô thị - nông thôn trên địa bàn cấp Huyện

- Trao đổi một số giải pháp tổ chức thực hiện quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuât và bảo vệ môi trường đô thị - nông thôn trên địa bàn cấp Huyện

4

4

Quản lý rủi ro thiên tai ứng phó BĐKH

- Tác động của biến đổi khí hậu đối với xây dựng và phát triển đô thị 

- Kinh nghiệm Quản lý phát triển đô thị ứng phó BĐKH trong và ngoài nước.

- Trao đổi thảo luận giải pháp giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn cấp Huyện

4

5

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Các quy định trong văn bản pháp luật mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

- Trao đổi một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại địa phương

4

6

 Quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Các quy định mới trong các văn bản pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đô thị.

-  Kiểm tra, giám sát thực hiện xây dựng đô thị trên địa bàn cấp Huyện

- Các tình huống thường gặp và giải pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

4

7

Quản lý đất đai nhà ở  và thị trường bất động sản

- Khái quát một số định hướng chính sách về phát triển nhà ở và Thị trường Bất động sản

- Trao đổi thảo luận một số vấn đề về thực trạng và giải pháp phát triển Nhà ở và Thị trường Bất động sản trên địa bàn cấp Huyện

4

8

Những vấn đề về vốn, chính sách và giải pháp về vốn cho xây dựng phát triển đô thị

- Các nguồn lực tài chính và phương thức huy động để đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn Huyện

- Đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển đô thị.

- Kinh nghiệm trong khu vực và trên thế giới trong việc sử dụng và huy động vốn để phát triển đô thị

4

9

Tham quan, trao đổi  kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

8

 

Tổng số

40


 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH 4

ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI  CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG, XÃ CỦA CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH VÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUY HOẠCH NGUỒN KẾ CẬN CHỨC DANH NÀY

(Thời gian học: 05 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về phát triển đô thị

- Tổng quan về phát triển đô thị

- Các vấn đề phát triển đô thị trên địa bàn xã, phường

4

2

Quản lý quy hoạch-kiến trúc đô thị - nông thôn

- Khái quát chung về quản lý quy hoạch – kiến trúc  đô thị - nông thôn

- Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị

- Trao đổi thảo luận các nội dung quản lý ở địa phương

4

3

Quản lý hạ tầng kỹ thuật  - môi trường đô thị

- Tổng quan về hạ tầng kỹ thuật -  môi trường đô thị trên địa bàn xã, phường

- Thực hiện quản lý hạ tầng kỹ thuật – môi trường trên địa bàn xã, phường

- Trao đổi thảo luận các nội dung quản lý hạ tầng kỹ thuật – môi trường đô thị ở địa phương.

4

4

Quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Tổng quan chung về quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Thực hiện quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Trao đổi, thảo luận các nội dung quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH.

4

5

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tổng quan chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng ở địa phương      

4

6

Quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Tổng quan chung về quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã, phường

- Xử lý các tình huống thực tế tại địa phương

4

7

Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

- Tổng quan chung về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

- Thực hiện quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản

- Trao đổi thảo luận các vướng mắc ở địa phương

4

8

 Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị

- Tổng quan về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị

- Thực hiện quản lý xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị

4

9

Báo cáo của địa phương

Chủ đề do cơ quan quản lý về xây dựng ở địa phương lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của địa phương

4

10

Tham quan, trao đổi  kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

4

 

Tổng số

40


 
---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH 5

ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN VÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUY HOẠCH NGUỒN KẾ CẬN CHỨC DANH NÀY

(Thời gian học: 05 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về phát triển đô thị

- Tổng quan về phát triển đô thị

- Các vấn đề phát triển đô thị trên địa bàn Thị trấn

4

2

Quản lý quy hoạch đô thị

- Khái quát chung về quản lý quy hoạch đô thị

- Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị

- Trao đổi thảo luận các nội dung quản lý ở địa phương

4

 

3

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và bảo tồn di sản

- Tổng quan chung về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản

- Thực hiện quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản

4

 

4

Quản lý hạ tầng kỹ thuật  - môi trường đô thị

- Tổng quan về hạ tầng kỹ thuật -  môi trường đô thị trên địa bàn Thị trấn

- Thực hiện quản lý hạ tầng kỹ thuật – môi trường trên địa bàn Thị trấn

- Trao đổi thảo luận các nội dung quản lý hạ tầng kỹ thuật – môi trường đô thị ở địa phương.

4

5

Quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Tổng quan chung về quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Thực hiện quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Trao đổi, thảo luận các nội dung quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH.

4

6

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tổng quan chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng ở địa phương      

4

7

Quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Tổng quan chung về quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thị trấn

- Xử lý các tình huống thực tế tại địa phương

4

8

Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

- Tổng quan chung về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

- Thực hiện quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản

- Trao đổi thảo luận các vướng mắc ở địa phương

4

9

Báo cáo của địa phương

Chủ đề do cơ quan quản lý về xây dựng ở địa phương lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của địa phương

4

10

Tham quan, trao đổi  kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

4

 

Tổng số

40

  

---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH 6

ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI:

- GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG, CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ XÂY DỰNG; QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC; GIAO THÔNG VẬN TẢI;

- CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, CHUYÊN MÔN VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THUỘC CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, CÔNG THƯƠNG;

- CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, CHUYÊN MÔN TRONG CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG; BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA TỈNH; BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ.

(Thời gian học: 05 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Đô thị hoá và định hướng phát triển đô thị quốc gia

- Tổng quan về đô thị hóa, phát triển đô thị, phân loại đô thị của Việt Nam

- Khái quát một số nội dung trong các văn bản pháp luật mới về phát triển đô thị

- Trao đổi thảo luận các nội dung nhiệm vụ của cấp Sở trong quản lý phát triển đô thị

4

2

Quản lý quy hoạch đô thị

- Tổng quan về công tác quản lý quy hoạch đô thị

- Trao đổi nội dung công tác quản lý lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch đô thị

4

3

Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị

- Tổng quan về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị

- Trao đổi nội dung công tác Lập, thẩm định, trình phê duyệt Thiết kế đô thị, Quy chế quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị

- Trao đổi nội dung thực hiện quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản

4

4

Quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đô thị

- Tổng quan về kết cấu hạ tầng kỹ thuật -  môi trường đô thị

- Trao đổi thảo luận các nội dung công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật – môi trường đô thị

- Thực hiện quản lý các lĩnh vực cụ thể tại địa phương

4

5

Quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Tổng quan về quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Thực hiện quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Trao đổi thảo luận các vấn đề quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH ở địa phương     

4

 

6

 Quản lý  dự án đầu tư  xây dựng

- Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Trao đổi các vấn đề quản lý dự án đầu tư theo từng giai đoạn

- Thảo luận các tình huống

4

7

 Quản lý  trật tự  xây dựng đô thị

- Tổng quan về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Tình huống thảo luận xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

4

8

Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

- Chính sách về đất đai và quản lý đất đai ở đô thị

- Quản lý nhà ở trong đô thị

- Quản lý phát triển thị trường bất động sản ở đô thị:

4

9

Tham quan, trao đổi  kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

8

 

                                        Tổng số

40


 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH 7

ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ĐỐI VỚI  LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THUỘC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ; PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG; PHÒNG CÔNG THƯƠNG; BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CỦA QUẬN, HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Thời gian học: 05 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Đô thị hoá và định hướng phát triển đô thị quốc gia

- Tổng quan về đô thị hóa, phát triển đô thị, phân loại đô thị của Việt Nam

- Khái quát một số nội dung trong các văn bản pháp luật mới về phát triển đô thị

- Trao đổi thảo luận các nội dung nhiệm vụ của Phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng trong quản lý phát triển đô thị

4

2

Quản lý quy hoạch đô thị

- Tổng quan về công tác quản lý quy hoạch đô thị

2.2. Trao đổi nội dung công tác quản lý lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch đô thị

4

3

Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị

- Tổng quan về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản đô thị

- Trao đổi thảo luận các vấn đề về quản lý không gian kiến trúc cảnh quản bảo tồn di sản

4

4

Quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đô thị

- Tổng quan về kết cấu hạ tầng kỹ thuật -  môi trường đô thị

- Trao đổi thảo luận các nội dung quản lý hạ tầng kỹ thuật, môi trường trên địa bàn Quận, Huyện, Thành phố, Thị xã

4

5

Quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Tổng quan về quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Thực hiện quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Trao đổi thảo luận các vấn đề quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH ở địa phương     

4

6

 Quản lý  dự án đầu tư  xây dựng

- Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Trao đổi các vấn đề quản lý dự án đầu tư theo từng giai đoạn

- Thảo luận các tình huống

4

7

 Quản lý  trật tự  xây dựng đô thị

- Tổng quan về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Tình huống thảo luận xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn cấp Huyện

4

8

Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

- Tổng quan về quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn Quận, Huyện, Thành phố, Thị xã

- Thực hiện quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản

4

9

Tham quan, trao đổi  kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

8

 

                                        Tổng số

80

 

 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH 8

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH – NÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG XÃ THUỘC THÀNH PHỐ THỊ XÃ

(Thời gian học: 05 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về phát triển đô thị

- Tổng quan về phát triển đô thị

- Các vấn đề phát triển đô thị trên địa bàn xã, phường

4

2

Quản lý quy hoạch  đô thị

- Khái quát chung về quản lý quy hoạch – kiến trúc  đô thị - nông thôn

- Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và nông thôn

- Trao đổi thảo luận các nội dung quản lý ở địa phương

4

3

Quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Tổng quan chung về quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Thực hiện quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH

- Trao đổi, thảo luận các nội dung quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó BĐKH.

4

4

Quản lý hạ tầng kỹ thuậtmôi trường đô thị

- Tổng quan về hạ tầng kỹ thuật -  môi trường đô thị trên địa bàn xã, phường, thị trấn

- Thực hiện quản lý hạ tầng kỹ thuật – môi trường trên địa bàn xã, phường

- Trao đổi thảo luận các nội dung quản lý hạ tầng kỹ thuật – môi trường đô thị ở địa phương.

4

5

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tổng quan chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng ở địa phương      

4

6

Quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Tổng quan chung về quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã, phường

- Xử lý các tình huống thực tế tại địa phương

4

7

Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

- Tổng quan chung về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

- Thực hiện quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản

- Trao đổi thảo luận các vướng mắc ở địa phương

4

8

 Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị

- Tổng quan về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị

- Thực hiện quản lý xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị

4

9

Báo cáo của địa phương

Chủ đề do cơ quan quản lý về xây dựng ở địa phương lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của địa phương

4

10

Tham quan, trao đổi  kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

4

 

Tổng số

40


 
 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ " ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH, THÔNG MINH VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU"

(Thời gian học: 03 ngày)

 TT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Giới thiệu chung về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó BĐKH

- Khái niệm về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó BĐKH; Chương trình phát triển đô thị.

- Đặt vấn đề phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó BĐKH trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

- Đánh giá thực trạng và khả năng áp dụng các mục tiêu tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó BĐKH cho các đô thị

4

2

Chuyên đề 2: Cơ sở pháp lý và thực tiễn thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó BĐKH

- Các định hướng chiến lược phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Các yêu cầu trong quản lý phát triển đô thị

- Tổng hợp kinh nghiệm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

4

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng xây dựng chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Kỹ năng nhận diện các vấn đề thực tiễn tại địa phương và đề xuất mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH.

4

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng thực hiện triển khai phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Kỹ năng triển khai các dự án đầu tư xây dựng đô thị theo chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Kỹ năng kiểm đếm, đánh giá, lập báo cáo về kết quả thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

4

5

Chuyên đề 5: Vốn cho đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Các vấn đề về Vốn cho đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

- Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

4

 

Tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH

04

 

                                        Tổng số

24


 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC"

 (Thời gian học: 03 ngày)


TT

Nội dung

Số tiết

 

 

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

- Hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch - kiến trúc đô thị

- Quan hệ giữa quy hoạch xây dựng và hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành

-  Một số đánh giá về thực trạng quy hoạch và quản lý quy hoạch Việt Nam nói chung và địa phương nói riêng

 

 

4

 

 

 

 

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hiện quản lý lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị

- Các phương pháp dự báo và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo trong lập đồ án quy hoạch đô thị.

- Kỹ năng lồng ghép các vấn đề phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó BĐKH trong Quy hoạch đô thị.

- Trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập đồ án quy hoạch đô thị -  thiết kế đô thị

- Kỹ năng thực hiện thẩm định các đồ án quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị

- Một số kinh nghiệm thực thực tiễn

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng triển khai quản lý quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị

- Kỹ năng thực hiện công tác công bố, công khai, cung cấp thông tin về quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt.

- Kỹ năng thực hiện công tác cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt.

- Kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch - thiết kế đô thị được duyệt.

- Kỹ năng thực hiện quản lý chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được duyệt.

- Một số nội dung cấp phép giấy phép quy hoạch

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch đô thị.

- Một số kinh nghiệm thực tiễn

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng giải quyết tình huống thực tiễn trong quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị

- Khái quát những tình huống thường gặp trong công tác quản lý quy hoạch đô thị.

- Kỹ năng giải quyết các tình huống thực tiễn trong công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị.

- Trao đổi thảo luận

 

 

 

4

 

5

Chuyên đề 5: Nguồn lực và vốn cho phát triển đô thị theo quy hoạch

- Vai trò và yêu cầu về nguồn lực

- Các giải pháp huy động và tạo nguồn lực, nguồn vốn

- Vai trò của Nhà nước đối với yêu cầu về nguồn lực phát triển đô thị    

 

4

 

Trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tiễn về quản lý quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị

4

 

Tổng số

24


 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ: " QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ"

(Thời gian học: 03 ngày)

 

 

 

Tổng  số

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

- Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

- Nhận diện, đánh giá các vấn đề thực trạng trong quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị Việt Nam hiện nay.

- Các yêu cầu chung trong quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị theo mục tiêu tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó BĐKH

4

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hiện quản lý Cao độ nền, giao thông và thoát nước mặt đô thị

- Mối quan hệ trong quản lý cao độ nền với giao thông và thoát nước mặt đô thị.

- Kỹ năng thực hiện quản lý cao độ nền đô thị.

- Kỹ năng thực hiện quản lý giao thông đô thị.

- Kỹ năng thực hiện quản lý thoát nước mặt đô thị.

- Trao đổi các vấn đề thực tiễn có liên quan

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý

4

 

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng thực hiện quản lý cấp nước, thoát nước thải, nghĩa trang và Vệ sinh môi trường đô thị

- Kỹ năng thực hiện quản lý cấp nước đô thị

- Kỹ năng thực hiện quản lý thoát nước thải đô thị

- Kỹ năng thực hiện quản lý nghĩa trang đô thị

- Kỹ năng thực hiện quản lý thu gom và xử lý rác thải đô thị

- Trao đổi các vấn đề thực tiễn có liên quan

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

4

 

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng thực hiện quản lý cấp điện, chiếu sáng thông tin liên lạc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

- Yêu cầu phối hợp trong quản lý cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc.

- Kỹ năng quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị.

- Kỹ năng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

- Trao đổi các vấn đề thực tiễn có liên quan

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

4

 

5

Chuyên đề 5: Nguồn lực và vốn cho phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

- Vai trò và yêu cầu về nguồn lực

- Các giải pháp huy động và tạo nguồn lực, nguồn vốn

4

 

Trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tiễn về quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

4

 

Tổng số

24


 ---------------------------------------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ: " QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN"

(Theo Đề án 1961)


TT

Nọi dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý đất đai, nhà ở và thị trường Bất động sản

- Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản

- Nhận diện, đánh giá các vấn đề thực trạng trong quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản hiện nay

- Các yêu cầu trong quản lý đất đai, nhà ở và thị trường BĐS

- Tổng hợp kinh nghiệm trong quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản

4

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hiện quản lý đất đai trong đô thị

- Trao đổi một số vấn đề trong thực hiện văn bản pháp luật về đất đai.

- Các loại đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư

- Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (luật kdbđs).

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, thủ tục hành chính về đất đai, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

- Những điểm chú ý trong luật đất đai 2013 và những điều cấm trong lĩnh vực đất đai

4

 

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng thực hiện quản lý nhà ở đô thị

- Trình tự, thủ tục phát triển nhà ở theo dự án

- Giao dịch về nhà ở hình thành trong tương lai

- Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

- Sở hữu nhà ở của cá nhân trong nước và nước ngoài

- Những điều cấm trong lĩnh vực nhà ở

- Quản lý nhà nước về nhà ở và xử lý vi phạm khi thi hành công vụ trong lĩnh vực nhà ở

- Một số kinh nghiệm thực tiễn

4

 

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng thực hiện quản lý kinh doanh bất động sản

- Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

- Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

- Định giá bất động sản.

- Những điều cấm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

- Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và xử lý vi phạm khi thi hành công vụ trong lĩnh vực kinh doanh BĐS

- Một số kinh nghiệm thực tiễn

4

 

5

Chuyên đề 5: Nguồn lực cho đầu tư phát triển nhà ở và thị trường Bất động sản

- Vai trò và yêu cầu về nguồn lực

- Các giải pháp huy động và tạo nguồn lực, nguồn vốn

4

 

Trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tiễn về quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

4

 

Tổng số

24

 

 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ: " QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ"

 (Theo Đề án 1961)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Đối tượng phạm vi trong quản lý trật tự xây dựng

- Các yêu cầu trong quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Tổng hợp kinh nghiệm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị

4

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng nhận diện các hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng

- Kỹ năng nhận diện các hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng.

- Trình tự thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính

- Thảo luận các tình huống trong thực tiễn

4

 

3

Chuyên đề 3: Thẩm quyền và các hình thức áp dụng xử phạt vi phạm hành chính

- Nguyên tắc, trình tự, thử tục xử phạt

- Thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt;

- Kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt

- Biện pháp bảo đảm thực hiện quyết định xử phạt

4

 

4

Chuyên đề 4: Thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng

- Kỹ năng ra Quyết định cưỡng chế;

- Xây dựng phương án cưỡng chế;

- Quy trình cưỡng chế (Thẩm quyền, trình tự thủ tục);

- Trao đổi kinh nghiệm về cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

4

 

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Kỹ năng tiếp nhận và phân loại thông tin;

- Kỹ năng phân tích và xử lý vụ việc;

- Tiếp nhận và xử lý thông tin;

- Tiếp công dân.

4

 

Trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tiễn về quản lý trật tự xây dựng đô thị

4

 

Tổng số

24

 

 ---------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ: " QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG"

(Theo Đề án 1961)

 

TT

Nội dung

Tổng  số

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Các yêu cầu trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Vấn đề an toàn lao động trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Tổng hợp kinh nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

4

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

- Trình tự, thủ tục lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

- Các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

- Thảo luận các tình huống trong thực tiễn

4

 

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng.

- Các yêu cầu về quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng.

- Kỹ năng quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng

- Thảo luận các tình huống trong thực tiễn

4

 

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng quản lý tiến độ, quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng

- Kỹ năng quản lý tiến độ

- Kỹ năng quản lý chi phí;

- Thảo luận các tình huống trong thực tiễn

4

 

5

Chuyên đề 5: Thanh quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng

- Các nội dung, yêu cầu khi thực hiện thanh quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng

- Kỹ năng thực hiện thanh quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng;

- Thảo luận các vấn đề thường gặp trong thực tiễn

4

 

Trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng

4

 

Tổng số

24


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207